จป.วิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.ป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน:
– บริหารจัดการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการการทำงาน
– วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการ ป้องกัน และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
– วิเคราะห์แผนงาน โครงการ ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน พร้อมจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ:
–    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวของ
–    ประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานความปลอดภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม 3 – 5 ปี
–    มีทักษะด้านการควบคุมงาน การวิเคราะห์ การวางแผนด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
*** ประจำโรงงานบางพลี