เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดของงาน
 – ดูแลการสั่งซื้อผ้า และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตธุรกิจ Garment
คุณสมบัติ:
 – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 – ประสบการณ์ 0-2 ปีในสายงาน
 – มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 – สามารถใช้โปรแกรม Ms.office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
*** ตำแหน่งนี้ประจำสำนักงานใหญ่