ใบสมัครงาน/APPLICATION FORM
บริษัท ไหมทอง จำกัด
THAI ITOKIN CO.,LTD.

your image


ประวัติส่วนตัว / Personal Data
ชื่อ-สกุล
เพศ:
อายุ
ส่วนสูง/น้ำหนัก
Name
Sex:
Age
Height/Weight
วัน เดือน ปี เกิด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
Date of Birth
Race
Nationality
Religion

สถานภาพ
ครอบครัว / Family
ชื่อบิดา
อายุ
อาชีพ
ที่อยู่
Name of Father
Age
Occupation
Address
ชื่อมารดา
อายุ
อาชีพ
ที่อยู่
Name of Mather
Age
Occupation
Address
จำนวนพี่น้อง
คน
พี่ชาย
พี่สาว
น้องชาย
น้องสาว

ประวัติการศึกษา Education Background
ระดับการศึกษา
Education
สถาบัน
Name of Institute
ปีการศึกษา
Year
วุฒิการศึกษา/สาขา
Degree/Branch
เกรดเฉลี่ย
GPA.
ประถมศึกษา
Primary
มัธยมศึกษา
Secondary
ปริญญาตรี
ฺBachelor Degree
อื่นๆ
Other

ทักษะความสามารถ / Special Skins

คอมพิวเตอร์ : โปรแกรม
Computer Program

พาหนะ / Vehicle

ประวัติการทำงาน / Experience
ชื่อสถานประกอบการ
Company / Location
ระยะเวลา / Period ตำแหน่ง
Position
เงินเดือนสุดท้าย
Final Salary
สาเหตุที่ออก
Reason for leaving
จาก / From ถึง / To

การฝึกอบรม, สัมมนา / Training, Seminars
ปี / Year ระยะเวลา / Period สถาบัน / Institution หลักสูตร / Suject

ลงชื่อผู้สมัคร
Applicant's Signature